250 * 330 * 400 bir gezek ulanylýan reňkli salfetkalar

Gysga düşündiriş:

Reňkli salfetka, ak salfetkanyň sublimasiýasydyr, şonuň üçin kagyz polotensalaryny reňkli dünýäde ulanar. Dürli ýurtlarda, festiwallarda, doglan günlerde, oturylyşyklarda, maşgala ýygnanyşyklarynda we beýleki ýerlerde ulanylýar, esasanam sahnany deňeşdirmek we ösdürmek, soň bolsa mähirli, romantik we joşgunly atmosfera döretmek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümimiz, gerekli nagyş dizaýnyna, reňk gaýtadan işleýiş resminamalaryna, degişli reňk rezin plastinkasynyň önümçiligine laýyklykda flexografiki çaphana tehnologiýasy. Flexografiki çaphana tehnologiýasyny kabul ediň, rezin plastinkany maşynyň çap plastinkasynyň rolikine goýuň, daşky gurşawy goraýan soýa syýa çap etmesini ulanyň, çap ediş plastinkasyny ilkinji gezek sazlaň, ýagdaýy aşa köpeltmek, basyşy sazlamak, çap etmegiň nagşyny birmeňzeş, düşnükli etmek. Syýa reňkini täzeden sazlaň, ýagdaýy artykmaç çap ediň, islenýän effekti gazanyň, gaplamak üçin zerurlyklaryňyza görä krujkany basyň, önümi kesiň. Zerur önümiň ululygyna, modeline ýetmek üçin 18 gram, üç gatlak, 250/330/400 material ulanýarys. Önümlerimizde daşky gurşawy goramak, biodegrirlenip bilinýän, suwuň güýçli siňdirilmegi, çap etmegiň nagyşlary aýdyň we ş.m. Çap edilenden soň, bronzing tehnologiýasyny hem ulanyp bileris, önümiň ýüzünde dürli altyn reňkler bolup biler, şeýlelik bilen önümiň ýokary derejeli atmosferasy we derejesi bolar. Maşyn bir gezeklik galyp, ýokary netijelilik, baha ýeňillikleri, islän wagtyňyz sargyt edip bilersiňiz.

OGO çap etmek bilen reňkli salfetkalaryň mugt dizaýny
Dokma görnüşli goşa nagyş tehnologiýasy, ýokary laminirlenen, aýdyň nagyş
Greenaşyl önümçilik 450 ° ýokary temperatura bejergisi, ýumşak we amatly, tozan we çybyk ýok, dostlukly we çozmaýan deri bilen birleşdirilen uzyn we gysga süýümler
Mugt dizaýn we täze stil, 3 minutda ýeke-täk professional kabul edişlik

Derä ýakymly, ýumşak we çişirilmezden bukulmak aňsat
Çeýe we uzalýan, aňsatlyk bilen döwülen ýa-da deformasiýa däl, has çydamly
Suwy 2 sekuntda siňdirýär
Programma ssenarileri | Arassalykdan saglyga arassa

Flower series of color napkins Flower series of color napkins

250*330* 400 disposable Color Napkins

Derä ýakymly we ýumşak, eplemek aňsat däl, çişirilmeýär
Her sahypada 3 gatlak nagyş
3 gatlak galyň, has ýumşak, ýumşak gyrmyzy nagyşly dokma kagyzy, gowşamaz
2 sekuntda siňdirilmeýär
Kagyzy barlamagyň ýönekeý usuly: siňdiriş tizligi we sorulýan suwuň mukdary
Çig agaç pulpasyndan we gant şugundyryndan ýasalan, tebigy yssyz
Gaty PVC sowgat gutusyna gaplanan, bu özüňiz üçin ajaýyp sowgat
Her nagşyň öz dizaýn çeşmesi we düşünjesi bar, şonuň üçin her önüm has gyzykly we manyly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary