Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Ningbo Changliang kagyz önümleri kärhanasy, Hytaýyň iň uly ykdysady we söwda şäheri bolan Zhejiang, Ningbo şäherinde ýerleşýär.

icon03

Hünär hyzmatlary

Hytaýyň iň uly ykdysady we söwda şäheri. Zawodymyz ýokary hilli önümleriň we hyzmatlaryň iberilmegine ýolbaşçylyk etmek üçin özboluşly görüş bilen bir gezek ulanylýan önümleri öndürmäge we üpjün etmäge ünsi jemleýär.

icon02

Önümlerimiz

Önümlerimiz esasan aşakdakylary öz içine alýar: bir gezek ulanylýan kagyz, biodegrirlenip bilinýän zatlar we öý önümleri, meselem: kagyz tabaklar, kagyz käseler, salfetkalar, kagyz gutular, saçaklar, doglan gün baýramçylygy we ş.m., biodegrirlenip bilinýän zatlar.

icon01

Biziň bazarymyz

Zawodymyzda birnäçe ýyllyk eksport tejribesi bar, esasan ABŞ, Japanaponiýa, Russiýa, Awstraliýa we beýleki Europeanewropa, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa şäherlerine eksport bazarymyz.

Ajaýyp hil

Kompaniýa önümçilikden hil gözegçiligine, satuw integrasiýasyna çenli arkaýyn dolandyryşy kabul edýär.

about us

Öňdebaryjy çaphana enjamlarymyz we doly awtomatiki önümçilik enjamlarymyz bar. Zawodyň tehniki dolandyryş işgärleri: 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, önüm öndürmek we işlemek bilen tanyş. Materiallar berk gözegçilikde saklanýar, diňe gowy, erbet däl, iýmit derejeli kagyz materiallary ulanylýar, ýeterlik gram ýeterlik. Täze önümleri zerurlyklaryňyza we bazaryň näçeräk halaýandygyna görä özleşdiriň. Täze önümleri gözlemek we ösdürmek üçin öz dizaýnerlerimiz, müşderileriň isleýän önümlerine ýetmek üçin müşderileriň isleglerine görä täze galyplar ýasap bileris. Zawod Ningbo portuna we Şanhaý portuna ýanaşyk, amatly transport.

about us

Kärhananyň maksady

Kärhanamyzyň maksady: müşderilere we olaryň ene-atalaryna gowy. Kompaniýa köpelýär we ähli müşderileriň kompaniýamyza gelmegini mähirli garşylaýarys. Müşderiler bilen uzak möhletli we ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýarys we özara bähbitli we ýeňişli ýagdaý esasynda bilelikde öseris diýip umyt edýäris.