Bir gezek ulanylýan kagyz nahar tabaklary

Gysga düşündiriş:

Bir gezeklik doglan gün dabarasy maşgala supermarketiniň kagyz tabagy. Önümlerimiz dürli şekilde we ululykda bolýar: 7/8/9/10/12 dýuým, tegelek, inedördül, haýwan görnüşi we ş.m. Size zerur zatlary sazlap bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model Materiallar Tamamlanan ululyk Bölümiň bahasy $ MOQ
7 dýuým 200-350g 18 sm 0.02-0.06 50000
8 dýuým 250-350g 20.5 sm 0.03-0.06 50000
9 dýuým 300-400g 23 sm 0.03-0.1 50000
10 dýuým 350-400g 25.5 sm 0.04-0.15 50000
11 dýuým 400-560g 28 sm 0.05-0.2 50000
12 dýuým 400-560g 30.5 sm 0.05-0.2 50000

200g bilen 500g aralygynda ýokary hilli iýmit derejeli kagyz materiallaryny ulanýarys, islän nagşyňyzy we reňkiňizi çap edip bileris. Önüm öndürmek prosesi: 1. Çap ediş resminamasyna laýyklykda çap plastinkasyny ýasaň, gerekli ululygy kesiň, çap nusgasyny çap ediň we çap etmegiň nusgasynyň reňkini deňeşdiriň. 2. neederüsti bejergini zerurlyklaryňyza görä ediň. 3. Çap edilen resminamalara laýyklykda, ownuk bölekleri kesmek üçin degişli pyçagy ölüň. 4. Islenýän önümi öndürmek üçin ownuk bölekleri galyndy maşyna salyň. 5. Islegleriňize görä degişli gaplama.

Ulanylyşy we artykmaçlyklary

1. ýagtylygyň hili, döwülmegine garşy. Aýna çüýşeler bilen deňeşdirilende kagyz plitalary has ýeňil we döwülmek ähtimallygy az.
2. Az çykdajy; Lightagtylygyň hili aýlanyş çykdajylaryny tygşytlap biler. Partiýa üpjünçiligi üçin iň gowy saýlaw. Daşky gurşawy goramak materialy, aýna gap-gaçlary arassalamak üçin çykdajylary tygşytlaň.
3. Daş görnüşiň gowy täsiri; Çap bezegini gazanmak aňsat, köpçülige açyk täsir, satuwy ösdürip biler ..
Biz dogruçyl zawod. Size zerur materialyň agramyny ulanýarys. Burçlary kesmeris. Önümiň hili: deformasiýa aňsat däl, ýarylmaýar, ýagyň syzmagy we beýleki meseleler. Professional önümçilik, önümçilik, hil toparymyz bar. Hünärmen bolansoň, bahanyň hem uly artykmaçlygy bar. Geliň, sargytlaryňyz gerek, size hyzmatymyz we hilimiz gerek. Wineňmek üçin bilelikde işlemek, hekaýamyzyň başlanýan ýeri ..

Disposable paper dinner plates
Disposable paper dinner plates
Disposable paper dinner plates
Disposable paper dinner plates
Disposable paper dinner plates
Disposable paper dinner plates

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary