Daşky gurşawyň zaýalanýan kagyz plitalary

Gysga düşündiriş:

Oturylyşykda henizem aýna ýa-da keramiki gap-gaçlary ulanýarsyňyzmy? , Ok, indi bu gymmat we aňsat zaýalanan önümleri ulanmaýarsyňyz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Supermarketlerde bir gezek ulanylýan, ekologiýa taýdan arassa, biodegrirlenip bilinýän kagyz nahar plitalaryny köp tapyp bilersiňiz. Bu önümleri ulanmak aňsat we arzan. Bazarda uly islegi özüne çekdi. Hyzmatdaşlyk zawodlaryny, üpjün edijileri gözläp, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Zawodymyzda ösen çaphana enjamlary bar, dürli nagyşlary, reňkleri çap edip biler. Bizde doly awtomatiki örtük kesiji maşyn bar, çap edilen önümleri çalt gaýtadan işläp bileris. Örän oňat ýalpyldawuk bejergini berip biljek önümiň üstü, has owadan önümlerdir. Şeýle hem, ýerüsti üçin PE filmini ýa-da PLA zaýalanýan filmini ulanyp bileris. Suw geçirmeýän we ýag geçirmeýän mesele çözülýär. Bizde köp sanly galyplaýyş maşynlary, dürli ululykdaky galyplar, 7/8/9/10/11/12, tegelek, inedördül, haýwan şekilleri, gül şekilleri we ş.m. Önümiň görnüşi üýtgeşikdir. Her gün 400000PSC öndürip bolýar. Iýmit derejeli kagyzy material hökmünde ulanýarys we 200-560 gram öndürip bolýar. Önümiň hil bölümi tarapyndan berk gözegçilik. Kiçijik problemaly ýerlere ýol bermäň. Işçilerimiz ýokary hilli habarlylyk we güýçli meseläni çözmek endikleri bilen hünär taýdan taýýarlanýar. Häzirki wagtda epidemiýa döwründe köp ýerlerde önümçilik kuwwaty azaldy we gowşuryş haýal we önümçilik zerurlyklary kanagatlandyrylyp bilinmez. Şeýle hem täsirimiz bar, ýöne kynçylyklary ýeňip geçýäris, meseläni çözýäris, maşyn çalyşmak usuly, meseläni çözýäris. Önümçilige täsir edilmedi. Sargydyňyz täsir etmez diýip umyt edýäris. Önümler bilen üpjün etmegimiz zerur bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, size has gowy hyzmat, has amatly baha, has netijeli eltiş wagtyny bereris

Environmentally degradable paper plates04
Environmentally degradable paper plates03
Environmentally degradable paper plates02
Environmentally degradable paper plates01

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň