Energiýa aýratyn many berýär

Energiýa, energiýa berip biljek çeşmelere degişlidir. Bu ýerdäki energiýa, adatça ýylylyk energiýasyny, elektrik energiýasyny, ýeňil energiýany, mehaniki energiýany, himiki energiýany we ş.m. degişlidir. Adamlar üçin kinetiki, mehaniki we energiýa berip biljek madda

Energiýa çeşmelerini üç giň kategoriýa bölmek bolar:

(1) günüň energiýasy. Günüň göni energiýasyny (gün ýylylyk radiasiýa energiýasy ýaly) we günüň gytaklaýyn energiýasyny (kömür, nebit, tebigy gaz, nebit slanes we beýleki ýanýan minerallar we ýangyç biomassasy energiýasy, suw energiýasy we ýel energiýasy we ş.m.) öz içine alýar. .

(2) Eartheriň özünden energiýa. Olaryň biri, ýeriň aşagyndaky gyzgyn suw, ýerasty bug, gyzgyn gury gaýa ýaly ýeriň içindäki geotermiki energiýa; Beýlekisi, ýer gabygyndaky uran we tori ýaly ýadro ýangyjyndaky atom ýadro energiýasy.

(3) Aý we Gün ýaly asman jisimleriniň agyrlyk güýji bilen emele gelýän energiýa, gelgit energiýasy ýaly energiýa.

Esasy energiýa çeşmeleri hasam toparlara bölünýär. Üznüksiz dolduryp boljak ýa-da gysga wagtyň içinde täzeden dikeldip boljak energiýa täzelenýän energiýa diýilýär, täzelenip bolmaýan energiýa diýilýär. Energiýanyň täzelenýän çeşmelerine ýel, suw, umman, gelgit, gün we biomassalar girýär. Kömür, nebit we tebigy gaz täzelenip bolmaýan energiýa çeşmesidir.

Geotermiki energiýa, esasan, täzelenip bolmaýan energiýa çeşmesidir, ýöne ýeriň içindäki ägirt ätiýaçlyklaryň nukdaýnazaryndan täzeden dikeldiş häsiýetine eýe. Nuclearadro energiýasynyň täze ösüşi ýadro ýangyjynyň aýlawyny döreder we köpelmek häsiýetine eýe bolar. Nuclearadro birleşmesiniň energiýasy ýadro bölünişiginden bäş-on esse ýokarydyr we ýadro birleşmegi üçin iň amatly ýangyç deýteriý deňizde “tükeniksiz” köpdür. Ucadro energiýasy geljekdäki energiýa ulgamynyň sütünlerinden biridir.


Iş wagty: 18-2021-nji oktýabr