Kagyz önümleri plastmassa önümleriniň ýerini alýar

Hünärmenler 21-nji asyrda gök önümleri öndürmek we satmak dünýä marketinginiň esasy akymyna öwrüler diýip çaklaýarlar. Plastmassa önümleri şol bir wagtyň özünde adamlara amatlylyk getirýär, şeýle hem häzirki dünýäde esasy sosial meselä öwrülen köp “ak hapalanmagy” döredýär. Bagtymyza, adamlar “ilki bilen hapalanmak, soň bejermek” köne daşky gurşaw ýoluna garşy çykyp başladylar. Greenaşyl daşky gurşawy goramak önümleriniň ösüşi we ak hapalanmagy ýok etmek ähli adamzadyň pikirine öwrüldi. Häzirki wagtda halkara nukdaýnazaryndan ähli plastik önümleri gaplamagyň halkara bazaryna çykmagy kyn, Europeewropa we ABŞ we beýleki köp sanly ösen ýurt plastmassa gaplamalary we köpükli plastmassa gap-gaçlaryny ulanmagy gadagan etdi. Hytaýda, Şanhaý, Pekin, Hangzhou, Fuzhou, Wuhan, Guan Guangzhouou, Ningbo we beýleki şäherler ýaly ähli derejedäki hökümetler, şeýle hem Demirýol ministrligi we Aragatnaşyk ministrligi zaýalanmaýan köpük saçak önümlerini gadagan edýän kararlar çykardylar. Häzirki wagtda global plastmassa gaplaýyş önümleriniň reformasy kem-kemden ýokarlanýar, “plastmassa derek kagyz” ýaşyl gaplama dünýä gaplaýyş pudagynyň ösüş tendensiýasyna öwrüldi. Hut şu umumy tendensiýada ýaşyl saçak önümleriniň täze görnüşi, ýagny kagyz gap-gaçlary dünýä indi. Kagyzdan ýasalan gap-gaç önümleri, biziň ýurdumyz tarapyndan başlanan täze tehnologiýa we täze önüm. Içerki bazarda meşhur bolan köpük saçak önümleriniň çalyşýan önümidir. Pulpa galypdan ýasalan gap-gaçlar, esasy çig mal hökmünde arassa ösümlik süýümi süýüminden ýasalýar we ösen tehnologiýa we ylmy iş bilen galypdyr. Bu amal adaty kagyz gutusyny eplemegiň galyplaýyş usulyny üýtgetdi, ýöne şekerli kagyz galyplaýyş usulyny ulanmak ösümlik süýüminiň gowşak güýjüni ýeňip geçýär. Suw geçirmeýän we nebit geçirmeýän nukdaýnazardan seredeniňde, köp ýurt tarapyndan kabul edilen pürküji usuly hem üýtgedildi. Muňa derek, suw geçirmeýän goşundylar süýümli etapda goýulýar we goşundylar gyzgyn basyş üçin ösümlik süýümine ýerleşdirilýär, pürkmek prosesi azalýar we önümiň güýji ýokarlanýar. Kagyzdan ýasalan gap-gaç önümleriniň tehnologiýasyny deňeşdirmek, agaç pulpasyny çig mal hökmünde ulanmak, kartondan sowuk basýan gap-gaçlary ulanmak diňe günbatar iýmitlerine sowuk gury iýmit, suw geçirmeýän, ýag geçirmeýän, ýylylyga garşylyk we beýleki häsiýetler üçin amatly. Her ýurduň iýmitleniş endiklerine uýgunlaşyp bilýär we degişli saglyk barlag bölümi tarapyndan synag edilen zäherli we tagamsyz, suw geçirmeýän we ýag garşylygy, gysyş we dartyş, amatly we ş.m. artykmaçlyklaryna eýe, ähli görkezijiler ýetdi iýmit gaplamasynyň saglyk standartlary. Önümçilik prosesi formulasy ýetişen, enjamlaryň durnukly işlemegi, her önümçilik liniýasynyň gündelik önümi takmynan 50,000 ~ 100,000. Productionhli önümçilik prosesi hapalanmaz. Tokaý baýlyklaryna zyýan ýetirmezlik üçin, bu önümiň çig maly agaç süýdüniň ýerine saman samany, gamyş, saman, sumka we ş.m. Hytaýyň demirgazygynda we günortasynda gamyş we şeker süýümi süýümi ýerli şertlere görä çig mal hökmünde ulanylyp bilner. Şeýlelik bilen önümler tebigatdan gelýär, tebigata gaýdyp gelýär, galyndylar gaýtadan ulanylyp bilner. Gaýtadan ulanylmasa-da ösümlik süýümi gysga wagtyň içinde özüni peseldip biler, bu hasylly ýerleriň ekologiki deňagramlylygy üçin peýdalydyr. Bu köpçülikleýin howpy “ak hapalanmagy” düýpgöter çözüň. Häzirki wagtda, gap-gaçdan ýasalan gap-gaç önümlerini öndürmek bazasynyň gurluşygyna maýa goýýarys, hökümetiň çagyryşyna işjeň jogap berýäris, ylym we tehnologiýa gollanma hökmünde daşky gurşawy goramak, daşky gurşawy goramak önümlerini ösdürmek, ak hapalanmaga gözegçilik, ykdysady we sosial peýdalar möhümdir. Häzirki wagtda ak hapalanmagy daşky gurşawy goramak önümlerini bejermekde zaýalanýan plastmassa, ýagny fotodipleşip bolýan plastmassa we biodegrirlenip bilinýän plastmassa bar. Şeýle-de bolsa, zaýalanýan plastmassalar bilen zaýalanmaýan plastmassalaryň arasyndaky tapawut, plastmassa molekulalarynyň ak hapalanmagy meselesini düýpgöter çözüp bilmeýän obýekt geometriýasynyň üýtgemeginden başga zat däl. Önümlerimiz siziň islegleriňizi kanagatlandyryp, ýeňiş gazanýan netijelerimize ýetip biler.


Iş wagty: 18-2021-nji oktýabr