Partiýanyň bir gezek ulanylýan kagyz plitalary

Gysga düşündiriş:

Bir gezeklik doglan gün dabarasy maşgala supermarketiniň kagyz tabagy. Önümlerimiz dürli şekilde we ululykda bolýar: 7/8/9/10/12 dýuým, tegelek, inedördül, haýwan görnüşi we ş.m. Size zerur zatlary sazlap bileris. 200g bilen 500g aralygynda ýokary hilli iýmit derejeli kagyz materiallaryny ulanýarys, islän nagşyňyzy we reňkiňizi çap edip bileris. Önüm öndürmek prosesi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mys Materiallar Fululygy Unit bahasy $ MOQ
7 dýuým 200-350g 18 sm 0.02-0.06 50000
8 dýuým 250-350g 20,5 sm 0.03-0.06 50000
9 dýuým 300-400g 23 sm 0.03-0.1 50000
10 dýuým 350-400g 25.5 sm 0.04-0.15 50000
11 dýuým 400-560g 28 sm 0.05-0.2 50000
12 dýuým 400-560g 30.5 sm 0.05-0.2 50000

Ulanylyşy we artykmaçlyklary

1. Dürli materiallar bilen birleşdirilip, gorag işini gowulandyryp bilersiňiz. Ol we alýumin folga, plastmassa we beýleki materiallar birleşip, korrupsiýanyň mazmunynyň ýaramazlaşmagynyň öňüni alyp biler.
2. Gowy kölege öndürijiligi, mazmunyň reňkini, ysyny, tagamyny has gowy saklap biler.

Party paper plates (5)Party paper plates (1)

Her oturylyşykda, ýüregimde sansyz duýgular bar, ýöne iň esasysy, bagtly, bagtly oýnamagymyz, beýleki hemme zat beýle möhüm däl. Şu gün oturylyşyk geçirdiňizmi? Ro Christmasdestwo oturylyşyklary, synp oturylyşyklary, futbol oturylyşyklary we ş.m. Elbetde, bir gezek ulanylýan partiýa kagyz tabaklarymyz gerek. Sebäbi önümlerimizde her dürli tort, peýnir, miwe, biskwit, iýmit saklanyp bilner. Örän amatly, ekologiýa taýdan arassa we daşky gurşawa zyýan ýok. Kagyz plitalarynyň dürli mowzuk tapgyryny öndürip bileris, material 7/8/9/10/11/12 dýuýmlyk iýmit derejeli kagyz. Bahasy dogry. Biz söwdagärler däl-de zawodlar. Görkezişimize başlamak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Party paper plates (2)Party paper plates (3)Party paper plates (4)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň