Önümler

 • Disposable color Paper Lunch Boxes

  Bir gezek ulanylýan reňkli kagyz nahar gutulary

  Kagyz nahar gutusy, kagyz nahar gutusy üçin ulanylýan kagyz nahar gutusy materiallarynyň önümçiligini aňladýar, adatça bir gezek ulanylýan kagyz günortanlyk gutusy, iýmit önümçiliginde giňden ulanylýar. Kagyz materialdan ýasalanlygy sebäpli, daşky gurşawyň düýpli hapalanmagyna sebäp bolmazdan, jaýlamak ýa-da ýakmak arkaly gaýtadan işlenip we gaýtadan işlenip bilner we daşky gurşawy goramak boýunça ýokary ähmiýete eýe.

 • 250*330* 400 disposable Color Napkins

  250 * 330 * 400 bir gezek ulanylýan reňkli salfetkalar

  Reňkli salfetka, ak salfetkanyň sublimasiýasydyr, şonuň üçin kagyz polotensalaryny reňkli dünýäde ulanar. Dürli ýurtlarda, festiwallarda, doglan günlerde, oturylyşyklarda, maşgala ýygnanyşyklarynda we beýleki ýerlerde ulanylýar, esasanam sahnany deňeşdirmek we ösdürmek, soň bolsa mähirli, romantik we joşgunly atmosfera döretmek.

 • Twelve ounse Disposable Paper Cup

  Bir gezek ulanylýan kagyz kubogy

  Kagyz käsesi mehaniki gaýtadan işlemek we esasy kagyz (ak kagyz) bilen baglanyşyk arkaly ýasalan kagyz gapynyň bir görnüşidir. Daş görnüşi agyz käsesi görnüşinde. Doňdurylan iýmitler üçin doňdurma, jam, ýag we ş.m. saklamak üçin kagyz käseler mumy.

 • Multi-box paper lunch boxes

  Köp guty kagyz nahar gutulary

  Daşary ýurtdan getirilen Kraft kagyzy, çig mal ýaly çig mal ýaly sulfat ýaprakly agaç pulpasyndan ýasalýar. Bazar we halkyň zerurlygy bilen bir gezeklik kagyz nahar gutusy, köp adam ulanmaly. Esasanam häzirki epidemiýa wagtynda bir gezek ulanylýan kagyz nahar gutulary ýetmezçilik edýär.

 • seven/nine ounse paper cups

  ýedi / dokuz unsiýa kagyz käseler

  Önümiň ululyklary, 7/8/9/10/12/16/20 oz we ş.m. Bazarda 7/9 unsiýa önümleri köp ulanylýar. Önümlerimiz 200g-den 350g kagyz aralygynda. -Eke-täk film we iki taraplaýyn film tehnologiýasy.

 • Flower series of color napkins

  Reňkli salfetkalaryň gül seriýasy

  Salfetka, reňkli salfetka 18 gat material kagyzdan ýa-da 2 gat 18g kagyzdan ýasalýar. Elbetde, ýerine 15-16 gram kagyz ulanýan käbir erbet kärhanalar bar. Indi önüme göz aýlalyň.

 • Halloween disposable Paper Plates

  “Halloween” bir gezek ulanylýan kagyz tabaklary

  “Halloween” kagyz plitalary köplenç ulanýan esasy önümlerimizdir. Müşderilerimiz, adatça, dynç alyş dizaýnlarymyzy her ýylyň başynda dizaýn edip başlaýarlar.

 • Environmentally degradable paper plates

  Daşky gurşawyň zaýalanýan kagyz plitalary

  Oturylyşykda henizem aýna ýa-da keramiki gap-gaçlary ulanýarsyňyzmy? , Ok, indi bu gymmat we aňsat zaýalanan önümleri ulanmaýarsyňyz.

 • Custom disposable Paper Plates

  Omörite bir gezek ulanylýan kagyz plitalary

  Biz Hytaýdan zawod: her dürli kagyz tabaklaryny ussatlyk bilen düzüp bileris. Pikirler we dizaýn bilen önüm isleseňiz, hekaýamyz başlap biler.

 • Party disposable Paper Plates

  Partiýanyň bir gezek ulanylýan kagyz plitalary

  Bir gezeklik doglan gün dabarasy maşgala supermarketiniň kagyz tabagy. Önümlerimiz dürli şekilde we ululykda bolýar: 7/8/9/10/12 dýuým, tegelek, inedördül, haýwan görnüşi we ş.m. Size zerur zatlary sazlap bileris. 200g bilen 500g aralygynda ýokary hilli iýmit derejeli kagyz materiallaryny ulanýarys, islän nagşyňyzy we reňkiňizi çap edip bileris. Önüm öndürmek prosesi

 • Disposable paper dinner plates

  Bir gezek ulanylýan kagyz nahar tabaklary

  Bir gezeklik doglan gün dabarasy maşgala supermarketiniň kagyz tabagy. Önümlerimiz dürli şekilde we ululykda bolýar: 7/8/9/10/12 dýuým, tegelek, inedördül, haýwan görnüşi we ş.m. Size zerur zatlary sazlap bileris.

 • Christmas paper dinner plates

  Ro Christmasdestwo kagyzy nahar tabaklary

  Öýde, supermarketde, restoranda, oturylyşykda we beýleki çärelerde, ekologiýa taýdan arassa bolmadyk bir gezek ulanylýan plastmassa önümlerini ulanýarsyňyzmy? Asla ýok. Elbetde ýok. Iň gowy görýän ningbo Changliang bir gezek ulanylýan kagyz önümleri. Şeýle-de bolsa, biz size zerur zawod. Biz hünärmen. Kagyz plitalary, islendik şekilli önümleriň 7/8/9/10/11/12 dýuým önümini öndürip bileris, 200g - 560g aralygyndaky materialymyz, iýmit derejeli kagyz, ekologiýa taýdan arassa, zaýalanýan.