Bir gezek ulanylýan kagyz kubogy

Gysga düşündiriş:

Kagyz käsesi mehaniki gaýtadan işlemek we esasy kagyz (ak kagyz) bilen baglanyşyk arkaly ýasalan kagyz gapynyň bir görnüşidir. Daş görnüşi agyz käsesi görnüşinde. Doňdurylan iýmitler üçin doňdurma, jam, ýag we ş.m. saklamak üçin kagyz käseler mumy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Içgileri ýylatmak üçin ulanylýan kagyz käse plastmassa bilen örtülendir, 90 above-dan ýokary temperatura çydamly, hatda suwy gülläp bilýär. Kagyz käseler howpsuzlyk, saglyk, ýagtylyk we amatlylyk bilen häsiýetlendirilýär. Jemgyýetçilik ýerleri, restoranlar, restoranlar bir gezek ulanylýar. Kagyz käsesi bir taraply PE film kubogyna we iki taraplaýyn PE film kubogyna bölünýär

● Bir taraplaýyn PE film kagyz käsesi: bir taraply PE film kagyzy tarapyndan öndürilen kagyz käsesine ýekeje PE kagyz käsesi diýilýär we onuň beýany şeýle: suwy öz içine alýan kagyz käsäniň gapdalynda PE filmi bar;
● Iki taraplaýyn PE örtülen kagyz käse: iki taraplaýyn PE örtülen kagyz bilen öndürilen kagyz käsä iki taraplaýyn PE kagyz käsesi diýilýär we aňlatma: kagyz käsäniň içinde we daşynda PE örtülen. Indi täzelenip bilýän daşky gurşawy goramak PLA film kagyz käsesi, daşky gurşawy goramak we zaýalanmak, plastmassa meselesinden gorkmaň.
● Kagyz käsäniň ululygy: Kagyz käsesiniň ululygyny unsiýada (OZ) ölçýäris. Mysal üçin, bazarda 9 unsiýa we 12 unsiýa köp bolýar.

Önümlerimiziň aýratynlyklary

1. Lightagtylygyň hili, döwülmegine garşy. Aýna käseler bilen deňeşdirilende kagyz käseler has ýeňil we döwülmek howpy ýok.
2. arzan bahadan; Lightagtylygyň hili aýlanyş çykdajylaryny tygşytlap biler.
3. Daş görnüşiň gowy täsiri; Çap bezegine ýetmek aňsat, köpçülige açyk täsir, satuwy ösdürip biler.
4. Dürli materiallar bilen birleşdirilip, gorag işini gowulandyryp bolar. Ol we alýumin folga, plastmassa we beýleki materiallar birleşip, korrupsiýanyň mazmunynyň ýaramazlaşmagynyň öňüni alyp biler.
5. Gowy kölegeli öndürijilik, mazmunyň reňkini, ysyny, tagamyny has gowy saklap biler.
7. qualityokary hilli we ýokary tizlikli önümçilik we gaplamak üçin gaplaýyş enjamlary bilen işläp biler.
7. Açmak we möhürlemek aňsat, açmak we dikeltmek aňsat.
8. Galyndylary gaýtadan işlemek aňsat we gaýtadan işlemek aňsat, serişdeleri tygşytlap biler.
9. Täze tehnologiýanyň we täze prosesiň peýda bolmagy PLA kagyz käsesi, daşky gurşawy goramak we zaýalanmak, daşky gurşawa ýetirýän zyýany azaldar. Biziň artykmaçlygymyz: gowy hil, amatly baha. Win-win ýolumyzy açmagyňyzy haýyş edýäris.


https://www.nbchangliang.com/paper-cup-product/

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary